รูปแบบประตู หน้าต่าง ผนังอาคาร

ชุดประตูบานเปิด รุ่น DC-02

ELEVATION

NO. Die No. ชื่อหน้าตัด
1 02053 วงกบบานไม้
2 02153 ขวางบนประตูบานเปิด
3 02165 เสาประตูบานเปิด
4 02223 ขวางกลาง-ขวางล่างประตูบานเปิด
5 02224 ขอบเกร็ดช่องลมใหญ่
6 02179 เกร็ดช่องลมใหญ่

SECTION

TOP