รูปแบบประตู หน้าต่าง ผนังอาคาร

ชุดเคอร์เทนวอลล์ 2"x4" (Unitize)

ELEVATION

NO. Die No. ชื่อหน้าตัด
1 06147 กรอบบานกระทุ้ง
2 06149 ฟิกกระจก
3 06150 ฟิกกระจก
4 06151 กรอบนอกกระทุ้ง
5 06152 กรอบเฟรมบนกระทุ้ง
6 06153 กรอบเฟรมล่างกระทุ้ง
7 06154 กรอบบานกระทุ้ง
8 06155 กรอบบานขวา
9 06156 กรอบบานบน+ล่าง
10 06157 กรอบบานซ้าย
11 06158 ตบเรียบ

SECTION

TOP