รูปแบบประตู หน้าต่าง ผนังอาคาร

ชุดเคอร์เทนวอลล์ 2.5"x6" (Stick Wall)

ELEVATION

NO. Die No. ชื่อหน้าตัด
1 06033 กรอบบานกระทุ้ง
2 06034 กรอบนอกกระทุ้ง
3 06171 ฝาครอบ 2½"x5"
4 06172 ฟิกกระจก 2½"x5"
5 06173 เสา+คาน 2½"x5"
6 06174 เสา+คาน 2½"x6"

SECTION

TOP